Mgr. et Mgr. Renáta Benetková
A D V O K Á T N Í   K A N C E L Á Ř
 

Svěřenský fond - jiný způsob výkonu vlastnického práva

Tento nový věcněprávní institut byl zaveden do českého práva zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v němž je zařazen do Části třetí - Absolutní majetková práva, Hlavy II - Věcná práva, Dílu 6 - Správa cizího majetku, Oddílu 4 - Svěřenský fond (ust. § 1448 - § 1474).

Podstatou svěřenského fondu je vyčlenění majetku zakladatelem a jeho vložení za určitým účelem do nezávislého vlastnictví svěřenského fondu, kde jej spravuje správce ku prospěchu zvolených obmyšlených. Majetek vložený do svěřenského fondu nemá vlastníka.

Spektrum využití svěřenského fondu je velice široké, neboť existuje neomezený počet životních situací, v nichž bude nejlepším způsobem zabezpečení a ochrany rodinného či firemního majetku jeho vložení do svěřenského fondu, kde bude určeným sprácem spravován, rozmnožován a následně vydán obmyšleným.

A kdy bude vhodné zřídit svěřenský fond? Uveďme několik obecných příkladů:

  • motivační podpora potomků - zajištění jejich bytových potřeb, podpora ve studiu při splnění vymezených podmínek (aktivní studium na VŠ, zajištění pokračování rodu)
  • podpora třetí osoby mimo rodinu - finanční zajištění vybraného obmyšleného z majetku svěřenského fondu
  • zachování rodinného majetku při podnikání - ochrana nabytého majetku pro rodinné příslušníky jako prevence před případnými neúspěchy v podnikání zakladatele v budoucnu
  • zamezení dědických sporů - rozdělení současného a budoucího majetku zakladatele a jeho vložení do fondu pořízením pro případ smrti
  • zajištění dalšího chodu podnikání při absenci nástupců - vložení podílu společnosti do svěřenského fondu a její profesionální správa odborným správcem
  • podnikání za účelem dosažení zisku - založení fondu a jeho správa profesionálním správcem (investiční společností) za účelem investování pro dosažení zisku k rozdělení mezi obmyšlené
  • podpora obce či školy - veřejně prospěšný svěřenský fond založený pro dosahování obecného blaha

Rozhodne-li se vlastník movitého či nemovitého majetku zřídit svěřenský fond ku prospěchu určité osoby nebo osob, musí nejprve vyčlenit majetek, vložit jej za konkrétním účelem do svěřenského fondu, určit s jeho souhlasem správce, který bude tento majtek držet a spravovat, a obmyšleného, jemuž je svěřenský fond zřízen ku prospěchu. Svěřenský fond vzniká dnem zápisu do evidence svěřenských fondů.

Zakladatelem, správcem a obmyšleným může být jediná osoba, v tomto případě pak zákon určuje, že fond musí mít dalšího správce a oba správci musí jednat společně.

Ochrana svěřenského fondu

Svěřenský fond musí mít neměnný statut sepsaný formou veřejné listiny, který vydává vlastník majetku vkládaného do fondu - zakladatel a který v mezích zákona určuje pravidla fungování svěřenského fondu, jimiž se řídí každý. Svěřenský fond je totiž věcněprávním institutem a práva a povinnosti z fondu působí proti každé osobě (erga omnes).

Správce fondu je povinen majetek fondu držet, spravovat a plnit obmyšleným postupem vymezeným zákonem a upraveným ve statutu a to včetně daňové správy, neboť z hlediska zák. č. 586/1992 Sb., zákona o dani z příjmů se na svěřenský fond pohlíží jako na právnickou osobu (kterou však není!).

Dohled nad správou svěřenského fondu vykonává zakladatel a osoba označená za obmyšleného, popřípadě další osoby, určí-li tak statut.

Závěrem

Proces vytvoření, zřízení a vzniku svěřenského fondu vyžaduje sepsání několika právních dokumentů zakladatelem a správcem fondu a jejich zápis do příslušných rejstříků a evidencí.

Doporučuji Vám, abyste při zakládání svěřenského fondu využili právní pomoci zkušeného advokáta, který je s problematikou svěřenských fondů obeznámen a jenž Vás provede celým procesem od vyjasnění účelu svěřenského fondu, platného vyčlenění majetku, určení zainteresovaných osob a stanovení jejich práv a povinností až po samotné sepsání dotčených dokumentů a jejich předložení příslušným osobám.

 

© 2017, Mgr. et Mgr. Renáta Benetková, Pražská 988/35, 268 01 Hořovice, tel.: +420 724 366 907, e-mail: info@akbenetkova.cz
ev. č. ČAK 17624, IČO: 06228526, ID datové schránky: 6kenrpm, č. účtu: 5266327329/0800